Hitvallásunk

Hitvallásunk

Az Egyház hitelveit külön okirat, a Szabadkeresztény Egyház Hitvallása tartalmazza, amely tartalmában összhangban van az egyetemes keresztény hitvallások (pl. az ún. Apostoli Hitvallás) hitelveivel.

Egyetlen mindenható, örökkévaló Istenben hiszünk, aki a látható és láthatatlan mennyei világ Teremtője, aki három személyben jelentette ki magát, mint Atya, Fiú és Szent Szellem (más megfogalmazás szerint Szentlélek).

Hisszük, hogy az Isten által ihletett kinyilatkoztatás számunkra a Biblia, az Ó- és Újszövetség 66 könyve, amelyből megérthetjük Őt, jellemét, cselekedeteit és szándékait, és amely a zsinórmérték, amelyhez alakítanunk kell gondolkodásunkat, cselekedeteinket, és tanításunkat, egyénileg és közösségeinkben egyaránt.

Hisszük, hogy Isten az embert arra teremtette, hogy Ővele közösségben éljen, de ebből az állapotából elbukott, Tőle elidegenedett.

Hisszük, hogy a Fiú Isten lett emberré Jézus Krisztus személyében, hogy tökéletesen bemutassa Istent, és a kereszten elszenvedett váltsághalál által megmentsen minket a bűn, a halál, a hiábavaló élet fogságából. Harmadnap feltámadt, kitöltötte ránk Szellemét, hogy az Istennel helyreállt kapcsolat örök dicsőségét nyerje mindenki, aki megtér Őhozzá, és hisz az Őróla szóló örömüzenetben.

Hisszük, hogy ennek az örömüzenetnek hordozója és hirdetője az egyetemes Egyház, a Krisztusban üdvösséget nyert emberek közössége. Ennek az egyetemes Egyháznak része a Szabadkeresztény Egyház is.